مستربچ آنتی اکسیدانت HIP-AO

مستربچ آنتی اکسیدانت HIP-AO

مستربچ آنتی اکسیدانت HIP-AO ، این مستربچ دارای آنتی اکسیدانت های نوع اول و دوم به مقدار 10 درصد وزنی می باشد و در تولید قطعات خودرو کاربرد دارد