مستربچ کمک فرایند HIP-PPA

مستربچ کمک فرایند HIP-PPA

مستربچ کمک فرایند HIP-PPA حاوی 5 درصد از کمک فرایند فلوئورو الاستومر می باشد. این مستربچ برای کمک به فرایند پلی الفین ها استفاده می شوند.