مستربچ شفاف کننده HIP-CL

مستربچ شفاف کننده HIP-CL ، برای مصارف عمومی طراحی شده است و در تولید تمام قطعات هومو پلیمر پلی پروپیلن که احتیاج به شفافیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

پلی پروپیلن هوموپلیمر نوع ایزوتاکتیک ساختار نیمه بلوری دارد. حضور این ساختار کریستالی باعث افزایش سختی، و همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی و مقاومت در برابر حرارت پلی پروپیلن می شود.
پلی پروپیلن به آرامی بلورینه می شود و به شکل کریستالهای درشت در می آید. این کریستالها به طور کلی در اطراف ناخالصی های (نقص) طبیعی پلیمری به وجود می آیند که به این عمل هسته زایی (nucleation) گفته می شود. بدون مستربچ شفاف کننده HIP-CL5 اندازه کریستالهای پلی پروپیلن در هنگام سرد شدن بزرگتر از طول موج نور مرئی شده و باعث پراکندگی نور و مات شدن پلیمر می شود.

استفاده از مستربچ شفاف کننده HIP-CL5 باعث افزایش ناخالصی های پلیمری و همچنین افزایش سرعت کریستال شدن در سراسر پلیمر می گردد. در نتیجه مقدار کریستالهای تشکیل شده در واحد حجم بیشتر شده و باعث کاهش اندازه آنها می گردد. بنابراین کریستالهای با اندازه کوچکتر از طول موج نور مرئی تشکیل می شود که نور مرئی از آن عبور کرده و باعث شفافیت پلیمر می گردد که در شکل زیر نشان داده شده است.

مستربچ شفاف کننده HIP-CL5 حاوی 5 درصد از مواد شفاف کننده بر پایه پلی پروپیلن گرید V30S می باشد. این مستربچ برای مصارف عمومی طراحی شده است و در تولید تمام قطعات هومو پلیمر پلی پروپیلن که احتیاج به شفافیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتراک گذاری

محصولات مشابه