تحقیق و توسعه

آخرین اخبار و مقالات

درباره بخش تحقیق و توسعه شرکت فن آور آمیزه پیشرفته:

سر لوحه کار بخش تحقیق و توسعه ، ارائه محصولات دانش بنیان جدید به همراه کاربردهای آن ، ایجاد دانش های فنی جدید و بومی و بهبود خواص محصولات موجود می باشد.

شرکت فن آور آمیزه پیشرفته در ابتدا با ارائه طرحی هدفمند و دانش بنیان اولین فعالیت خود را در مر کز رشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آغاز کرد.

این بدین معنا می باشد که شروع کار پژوهشی و تولیدی این شرکت در ابتدا با داوری دو تن از اساتید بزرگ علم پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آقایان دکتر جهانی و دکتر مرشدیان همراه بود. این امر نشان می دهد که هدف نهایی این شرکت بر روی اصول محصولات دانش بنیان بنا شده است. سر لوحه کار بخش تحقیق و توسعه شرکت بر چهار پایه استوار است:

  1. تحقیق و پژوهش درباره نیاز بازار و مشتری
  2. بهبود خواص محصولات موجود
  3. ارائه محصولات دانش بنیان جدید به همراه کاربردهای آن
  4. ایجاد دانش های فنی جدید و بومی

فعالیت های شرکت

  1. طراحی فرمولاسیون انواع مواد پلیمری
  2. آنالیز و انتخاب مواد
  3. طراحی فرایند تولید
  4. انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی
  5. تهیه دانش فنی تولید انواع نانو کامپوزیت ها پلیمری
  6. تهیه دانش فنی تولید مواد پیشرفته پلیمری